top of page

Gränsfors Energi & Entreprenad Konsult AB

  • stefan26299

Vad säger lagen om att anlägga sjövärme?

Planerar du en installation av sjövärme? Då finns det vissa regler och lagar du behöver ha koll på!

I dagens inlägg går vi igenom vad bl.a miljöbalken säger om just sjövärme.Innan du installerar din sjövärmeanläggning måste du ha koll på vilka regler som gäller. Kraven varierar något beroende på val av plats och det går därför inte att lämna en generell beskrivning. I de flesta fall räcker det med en enkel anmälan till kommunen men du är ansvarig för att kontrollera om det finns ytterligare krav för installation och drift i just ditt fall. Här följer en sammanfattning av vad som behöver kontrolleras.Behörighet till området

Om du inte själv äger det mark- och vattenområde som berörs av installationen så måste du säkerställa att du genom servitut, nyttjanderätt eller liknande upplåtelse har fått tillåtelse av fastighetsägaren att installera och behålla anläggningen på platsen.

Skriv alltid ett avtal och skicka in till lantmäteriet. I annat fall kan det uppstå problem om fastigheter byter ägareMiljöfarlig verksamhet

Eftersom ett utsläpp av köldbärare kan orsaka förorening av mark och vatten betraktas en sjövärmeanläggning som en form av miljöfarlig verksamhet. Som grundregel gäller att den som vill anlägga en sjövärmeanläggning måste anmäla detta till kommunen på samma sätt som för bergvärme. En anmälan ska vara skriftlig och inges i god tid innan arbetena påbörjas.En domarklubba
Vad säger lagen om sjövärme som vattenverksamhet?

Vattenverksamhet

Att uppföra en anläggning för utvinning av värme i vatten är en typ av vattenverksamhet som normalt varken är tillstånds- eller bygglovspliktig enligt miljöbalken. I 11 kap. 11 § miljöbalken punkt 3 finns ett generellt undantag av krav på tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet bl.a. för att uppföra anläggningar för utvinning av energi i slutna system. Så här lyder paragrafen:


Miljöbalken kap11.

vattenverksamhet

11 § Tillstånd enligt detta kapitel behövs inte för

1. vattentäkt för en en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning,

2. utförande av anläggningar för odling av fisk, musslor eller kräftdjur, eller

3. utförande av anläggningar för utvinning av värme, om åtgärden inte avser vattentäkt.


Den tredje punkten undantar vattenverksamhet för värmeutvinning som inte innefattar vattentäkt dvs. slutna värmeutvinningssystem (inget bortledande av vatten där köldbärarvätska cirkulerar i en kollektor). Sådan verksamhet är miljöfarlig verksamhet, eftersom den dels kan orsaka ändring av temperaturförhållandena i mark och vatten (s.k. termisk förorening), dels kan läcka frostskyddsvätska. Utläggning av slangar och andra anläggningsarbeten i ett vattenområde är visserligen vattenverksamhet enligt definitionen i 11 kap. 2 § MB, men ska alltså inte prövas enligt 11 kap. MB utan enligt 9 kap.


 

Observera att undantaget i tredje punkten inte avser anläggningar för utvinning av kyla. Om man använder samma utrustning till frikyla för att kyla en fastighet krävs tillstånd från länsstyrelsen.


 

Miljöbalken 9 kap.

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

1 § Med miljöfarlig verksamhet avses 1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, 2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller 3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

2 § Med avloppsvatten avses 1. spillvatten eller annan flytande orenlighet, 2. vatten som använts för kylning, 3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller 4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

3 § Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Genom att utrusta värmekretsen med ett slutet expansionskärl (4liter) kommer maximalt utsläpp vid haveri på kollektorn att bli endast 2liter 20% sprit. Detta torde inte skapa olägenhet för människor eller marint liv i sjö eller vattendrag.
Områdesskydd

I miljöbalken finns det regler som ska skydda vissa specifika områden eller särskilda djur eller växter. Inom sådana områden kan det finnas förbud mot att utföra åtgärder som kan orsaka skada. Det kan då krävas att man söker dispens från sådana bestämmelser.

De områdesskydd som är vanligast och därför viktigast att känna till när man ska anlägga sjövärmeanläggning är:

Strandskydd:

Land- och vattenområdet som ligger inom hundra meter från strandlinjen omfattas av strandskydd. På vissa ställen är strandskyddet utökat till ett ännu större område. Inom strandskyddat område finns begränsningar i vad man får göra. Man får exempelvis inte bygga eller gräva om detta hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha färdats fritt enligt allemansrätten. De åtgärder som kan bli aktuella vid inrättandet av en sjövärmeanläggning är normalt inte sådana att de till sin natur direkt strider mot strandskyddsbestämmelserna men om åtgärderna väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter så krävs dispens från strandskyddet. Frågan om dispens avgörs från fall till fall och ansökan görs hos kommunen. Läs mer om strandskydd hos Statens Naturvårdsverk (naturvardsverket.se).


Vattenskyddsområde:

För områden i anslutning till dricksvattentäkter kan ett särskilt vattenskyddsområde vara inrättat. Inom ett vattenskyddsområde gäller de restriktioner som framgår av de vattenskyddsföreskrifter som har tagits fram och anpassats efter de speciella förutsättningar som gäller just på den aktuella platsen. Om du ska etablera en sjövärmeanläggning inom ett sådant område bör du undersöka om det finns särskilda regler för hur mark och vattenområde får användas. Det kan behövas anmälan, dispens eller tillstånd.


Om du är osäker på vad som gäller ditt aktuella område kan du också kontakta din kommun och länsstyrelsen för att få svar på om området är ett vattenskyddsområde och vad som i så fall gäller!


Särskilt skyddade områden, Natura 2000 Vissa områden omfattas av ett särskilt skydd som kallas Natura 2000. Det behövs tillstånd för att bedriva en verksamhet eller på annat sätt göra något som på ett väsentligt sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. I detta fall måste risken för påverkan avgöras från fall till fall. Kontakta Länsstyrelsen för att få svar på vad som i så fall gäller!Övrigt områdesskydd

Övriga områdesskydd som troligen inte kommer vara aktuella i de här sammanhangen men som man ändå ska vara uppmärksamma på är:

• Nationalpark

• Naturreservat

• Kulturreservat

• Naturminne

• Biotopskyddsområde

• MiljöskyddsområdeBygglov

En sjövärmeanläggning är inte en typ av anläggning som normalt sett kräver bygglov. Inom detaljplanelagt område kan det dock finnas specialbestämmelser om utökad bygglovsplikt. Kontakta din kommun för att kolla upp om platsen omfattas av detaljplan och vad som i så fall gäller för sjövärmeanläggningar!En hand som bockar av en checklista
Gör en egen checklista utifrån detta blogginlägg för att komma ihåg vad just du behöver göra.

Checklista

Kontakta din kommun och fråga:

• Om särskilda bestämmelser gäller för området som gör att du behöver tillstånd för att anlägga din sjövärmeanläggning eller om det räcker med en anmälan.

• Om din anläggning berörs av något områdesskydd, till exempel vattenskyddsområde, strandskydd eller Natura 2000 och vad som i så fall gäller.

• Om du behöver bygglov Kontakta även Länsstyrelsen och fråga om din anläggning berörs av något områdesskydd och vad som i så fall gäller!Dokumentera

Det är viktigt att du vid kontakt med både kommunen och Länsstyrelsen dokumenterar vad som sagts. Vi föreslår att ni alltid utför all korrespondens via mail eller brev. Ni skall alltid invänta tills ni fått klartecken från respektive handläggare före montage.

Liknande inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page